Licitatii

 

       R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. organizează în decursul anului 3 licitaţii mari, între acestea se mai organizează şi licitaţii intermediare. . Preselecţia firmelor înscrise la licitaţie se face cu 5 zile, respectiv 3 zile înainte de organizarea licitaţiei.

 Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, cu minimum două ore înainte de data preselecţiei, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;

b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; acest document se prezintă în original;

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat numai de către operatorii economici care solicită participarea la licitaţiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;

e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. g); acest document se va prezenta în original;

f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici care să cuprindă situaţia actualizată a volumului de lemn achiziţionat/procesat din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor art. 8; acest document se prezintă în original. Pentru materialele lemnoase adjudecate, organizatorul licitaţiei/negocierii transmite declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici, în termen de 15 zile lucrătoare de la adjudecare, către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

g) declaraţia pe propria răspundere potrivit art. 7 alin. (1) şi (2); acest document se prezintă în original;

h) atestarea capacităţii de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei potrivit prevederilor art. 49, numai în cazul licitaţiilor organizate pentru materialele lemnoase fasonate şi numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;

i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă pe picior adjudecată şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta în original, numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase pe picior.

 Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (5) se pot depune la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi:

a) direct la registratură, pe hârtie;

b) prin poştă/curier, pe hârtie;

HOTĂRÂRE Nr. 617/2016  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică