Arii Protejate

Ce este Natura 2000?

Reţeaua Natura 2000 reprezintă o reţea europeană de zone naturale protejate al cărei scop este conservarea unor specii de animale şi plante, precum şi a unor habitate naturale care sunt ameninţate, vulnerabile sau periclitate pe teritoriul Uniunii Europene. Reţeaua Natura 2000 şi-a început existenţa în anul 1992 prin adoptarea Directivei Habitate care, împreună cu Directiva Păsări, formează piatra de temelie a politicii europene de conservare a mediului.
Natura 2000 reprezintă cea mai mare reţea de arii protejate din lume. România este una din cele mai importante regiuni din Europa datorită diversităţii şi bogaţiei florei şi faunei. Din totalul suprafeţei ţării noastre, 17,8% sunt acoperite de situri Natura 2000. În siturile Natura 2000 sunt permise activităţi economice, cu condiţia ca acestea să se desfăşoare în spiritul dezvoltării durabile, adică să aibă efecte benefice atât pentru natura, cât şi pentru comunităţile umane. Scopul reţelei Natura 2000 este de a proteja şi a conserva în arealul lor natural specii şi habiate vulnerabile din Europa; în acelaşi timp se recunoaşte că Omul reprezintă o parte integrantă a naturii şi consideră că o soluţie optimă o constituie cooperarea dintre om şi natură.
Informaţii detaliate despre reţeaua Natura 2000 din România găsiţi accesând pagina web a Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului: http://www.anpm.ro/

Hărţile siturilor de importanţă comunitară, precum şi cele ale limitelor regiunilor biogeografice se pun la dispoziţia factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro.

 

ROSCI 0122 şi ROSPA 0098

Situl de importanţă comunitară ROSCI 0122 “Munţii Făgăraş” este arie naturală protejată de interes comunitar – categoria sit de importanţă comunitară conform Directivei Consiliului 92/43/CEE, desemnat prin O.M.M.D.D. 1964/2007
Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0098 „Piemontul Făgăraş” a fost înfiinţată conform Directivei Consiliului 79/409/CEE, desemnat prin H.G. nr. 1284/2007.

Administraţia siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş (ROSCI 0122) şi Piemontul Făgăraş (ROSPA 0098) (AMFPF) funcţionează ca un departament în cadrul Ocolului Silvic Răşinari R.A. şși Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A. Atribuţiile principale ale structurii de administrare vizează administrarea siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş şi protejarea speciilor de plante şi animale din cele două situri. Siturile Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş sunt importante pentru reţeaua europeană Natura 2000 pentru că au fost desemnate în vederea conservării a 23 de habitate de interes comunitar (fâneţe montane, tufărişuri cu jneapăn şi bujor de munte, păduri de molid cu afin etc), a 33 de specii de animale (lupul, ursul, râsul, vidra etc) şi plante, precum şi a 20 de specii de păsări (acvila ţipatoare mică, barza albă, barza neagră, huhurezul mare, ciocârlia de pădure, ciocănitoarea cu spate alb etc). Siturile Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş se întind pe o suprafaţă de 243,627,7 ha, pe teritoriul administrativ al judeţelor Argeş (43,6%), Braşov (27,61%), Sibiu (19,94 %) şi Vâlcea (8,85%). Situl de importanţă comunitară  Munţii Făgăraş este al doilea din ţară ca suprafaţă după Delta Dunării .
Măsurile minime de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar din cadrul sitului de importanţă comunitară Munţii Făgăraş şi al ariei de protecţie specială avifaunistică Piemontul Făgăraş pot fi consultate aici.

 

Codrii Seculari de la Şinca

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Şincii, alături de de Consiliul Local al Comunei Şinca şi împreună cu WWF România, au elaborat documentaţia în vederea declarării suprafeţei de 351,80 ha de pădure ca rezervaţie naturală, ce cumulează U.B. I Şinca, u.a. 23A, B,  24A, B, C, 25, 37A,  38,  39,  40A, B, C, D, 41A, B, D, E, F, G, 43A, B,  44A şi U.B. II Şinca u.a. 41C,  42A, B, D, E, V.

Ca zonă geografică, rezervaţia Codrii Seculari de la Şinca se situează în masivul Făgăraş, suprapunându-se total peste situl ROSCI 0122 Munţii Făgăraş, şi parţial peste aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0098 „Piemontul Făgăraş”.