Licitatii

       R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A. organizează în decursul anului 3 licitaţii mari, între acestea se mai organizează şi licitaţii intermediare. Preselecţia firmelor înscrise la licitaţie se face cu 5 zile, respectiv 3 zile înainte de organizarea licitaţiei.

Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunţul de licitaţie, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, sub semnătură, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:

    a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini;

    b) certificatul constatator privind operatorul economic, în original, sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;

    c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, precum şi faptul că asociatul unic/niciunul din asociaţii operatorului economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz;

    d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii economici care sunt atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră în copie conformă cu originalul şi numai în cazul licitaţiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei lemnoase;

    e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. h);

    f) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai în cazul licitaţiilor organizate pentru lemn fasonat şi numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, sau, după caz, precontractul de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat între prestatorul de servicii şi producătorul din industria mobilei care deţine certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului; aceste documente se prezintă în copie conformă cu originalul;

    g) declaraţie prin care operatorul economic declară, pe propria răspundere, că asigură prin capacitatea proprie procesarea a 40% din volumul achiziţionat; această declaraţie este necesară numai pentru cumpărarea de lemn fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I;

    h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare şi a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată direct/achiziţionată pentru prestări servicii şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase;

    i) declaraţia prevăzută la art. 8 alin. (2) si anume: (2) Pentru respectarea condiţiilor prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic/grupul de operatori economici depune la organizatorul licitaţiei o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă situaţia volumului de lemn fasonat achiziţionat/procesat anual din fiecare specie şi sortiment industrial de material lemnos, astfel cum este definit la art. 1 lit. w).

    (6) Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (5) se pot depune la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi:

    a) direct la registratură, pe hârtie;

    b) prin poştă/curier, pe hârtie;

    c) prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.

HOTĂRÂRE Nr. 715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică